Siam Clinic
Medical team

สยามคลินิก ให้บริการตรวจรักษาด้วยทีมงานประสบการณ์สูง ประกอบด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พยาบาลประจำการ และทีมงานทรีตเมนต์ที่มีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 10 ปี ผลงานการรักษาและชื่อเสียงของการให้บริการของคลินิกที่เปิดมานานกว่า 10 ปี การันตีคุณภาพของคลินิกตลอดมา

ทีมแพทย์ & พยาบาล (Medical Staffs)

Phimphakarn Tantithummawong M.D.

Head of Physician

Akkavich Harnnavachok M.D.

Medical Supervisor

Dise

Certified Nurse

สยามคลินิก ให้บริการตรวจรักษาด้วยทีมงานประสบการณ์สูง ประกอบด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พยาบาลประจำการ และทีมงานทรีตเมนต์ที่มีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 10 ปี ผลงานการรักษาและชื่อเสียงของการให้บริการของคลินิกที่เปิดมานานกว่า 10 ปี การันตีคุณภาพของคลินิกตลอดมา

ทีมสนับสนุน (Supportive staffs)

Patcha

Manager

Apple

Assistant Manager

Benz

Senior Beauty Therapist

Pear

Senior Beauty Therapist

Mint

Senior Beauty Therapist

Mild

Senior Beauty Therapist