Siam Clinic
Medical team

สยามคลินิก ให้บริการตรวจรักษาด้วยทีมงานประสบการณ์สูง ประกอบด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พยาบาลประจำการ และทีมงานทรีตเมนต์ที่มีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 10 ปี ผลงานการรักษาและชื่อเสียงของการให้บริการของคลินิกที่เปิดมานานกว่า 10 ปี การันตีคุณภาพของคลินิกตลอดมา

ทีมแพทย์ & พยาบาล (Medical Staffs)

Phimphakarn Tantithummawong M.D.

Head of Physician

Nan

Certified Physical Therapist

Akkavich Harnnavachok M.D.

Medical Supervisor

Dise

Certified Nurse

สยามคลินิก ให้บริการตรวจรักษาด้วยทีมงานประสบการณ์สูง ประกอบด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พยาบาลประจำการ และทีมงานทรีตเมนต์ที่มีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 10 ปี ผลงานการรักษาและชื่อเสียงของการให้บริการของคลินิกที่เปิดมานานกว่า 10 ปี การันตีคุณภาพของคลินิกตลอดมา

ทีมสนับสนุน (Supportive staffs)

Patcha

Manager

Benz

Senior Beauty Therapist

Pear

Senior Beauty Therapist

Apple

Assistant Manager

Mild

Senior Beauty Therapist

Ice

Senior Beauty Therapist

Film

Assistant Deputy Manager

Mint

Senior Beauty Therapist