Disclaimer

การปฏิเสธความรับผิด (Disclaimer)

เจ้าของเว็บไซต์หรือผู้เขียนบทความและผู้ให้ข้อมูลบนเว็บไซต์ www.www.siamclinicphuket.com จะไม่รับผิดต่อความเสียหายใด ๆ รวมถึง ความเสียหาย สูญเสียและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ที่เป็นผลหรือสืบเนื่องจากการที่ผู้ใช้เข้าใช้เว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ หรือต่อความเสียหาย สูญเสียหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากความล้มเหลวในการใช้งาน ความผิดพลาด การละเว้น การหยุดชะงัก ข้อบกพร่องความไม่สมบูรณ์ คอมพิวเตอร์ไวรัส ถึงแม้ว่า เจ้าของเว็บไซต์หรือผู้เขียนบทความและผู้ให้ข้อมูลบนเว็บไซต์ www.www.siamclinicphuket.com จะได้รับแจ้งว่าอาจจะเกิดความเสียหาย สูญเสียหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวขึ้น

นอกจากนี้ เจ้าของเว็บไซต์หรือผู้เขียนบทความและผู้ให้ข้อมูลบนเว็บไซต์ www.www.siamclinicphuket.com ไม่รับผิดต่อผู้ใช้เว็บไซต์หรือบุคคลจากการเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากบนเว็บไซต์ หรือเนื้อหาใดๆ ซึ่งรวมถึงการตัดสินใจหรือการกระทำใด ๆ ที่เกิดจากความเชื่อถือในเนื้อหาดังกล่าวของผู้ใช้เว็บไซต์ หรือในความเสียหายใด ๆ ไม่ว่าความเสียหายทางตรง หรือทางอ้อม รวมถึงความเสียหายอื่นใดที่อาจเกิดขึ้นได้ผู้ใช้บริการยอมรับและตระหนักดีว่า เจ้าของเว็บไซต์หรือผู้เขียนบทความและผู้ให้ข้อมูลบนเว็บไซต์ www.www.siamclinicphuket.com จะไม่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำใดของผู้ใช้บริการทั้งสิ้น

ข้อจำกัดความรับผิดชอบทางการแพทย์ ข้อมูลบนเว็บไซต์ www.www.siamclinicphuket.com ไม่ได้ให้คำแนะนำด้านการแพทย์ ระบบนี้เป็นระบบที่สร้างขึ้นเพื่อให้ข้อมูลทั่วไปแก่ผู้ใช้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น ไม่ได้เป็นระบบที่สามารถตัดสินใจแทนความคิดเห็นแต่ละบุคคลได้ ไม่สามารถทดแทนคำแนะนำ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาโรคจากบุคลากรทางการแพทย์ได้ และท่านไม่ควรละเลยคำแนะนำด้านการแพทย์จากบุคลากรการแพทย์อื่นๆ หากท่านสงสัยว่าจะมีอาการผิดปกติที่รุนแรงหรือเร่งด่วน ท่านสามารถติดต่อแพทย์หรือโรงพยาบาลที่ให้การรักษาท่านได้โดยตรง หรือสามารถโทรสายด่วน 1669

เจ้าของเว็บไซต์ www.www.siamclinicphuket.com พยายามจะทำให้ข้อมูลทุกอย่างบนเว็บไซต์แห่งนี้มีความถูกต้องและสมบูรณ์ และนำเสนอเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไปเป็นการสาธารณะ แต่ข้อมูลในเว็บไซต์แห่งนี้ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิง และไม่ใช่คำแนะนำทางการแพทย์ รวมถึงไม่สามารถทดแทนการเข้ารับคำปรึกษาจากแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์ได้ ดังนั้นถ้าท่านต้องการคำปรึกษาก่อนและหลังการเดินทาง จึงควรไปพบแพทย์และบุคลากรการแพทย์