สเต็มเซลล์ คือ

0
904

Stem cell สเต็มเซลล์คือ อะไร 

คำไทยใช้คำว่า เซลล์ ต้นกำเนิด ถ้าแปลตรงตัว Stem ก็แปลว่า ลำต้น ซงึ่ เซลลต์ น้ ก าเนดิ นยี้ อ้ นไปถงึการ ก าเนดิ ชวีติ นั่นเอง กระบวนการก าเนดิ ชวีติ มนุษยห์ รอื สตั วน์ ัน้ สเปิรม์ ของผชู้ าย จะมาผสมกบไข่ของผู้หญิง ั กลายเป็น 1 เซลล์ จากนั้นหนึ่งเซลล์จะท าการแบ่งตัวเป็นทวีคูณ กลายเป็นอวัยวะต่างๆ จนกลายเป็นมนุษย์ขึ้นมา  ดงันัน้ เซลลต์ น้ ก าเนดิ ก็เหมอื นเซลลท์ กี่ ลายเป็นอะไรก็ได ้เชน่ ถา้ไปอยู่ทสี่ มองก็กลายเป็นเซลลส์ มอง ไปอยู่ที่ เซลล์ตับก็กลายเป็นเซลล์ตับ 

สเต็มเซลล์สร้างความน่าอัศจรรย์ใจและแสดงให ้เห็นถึงความก ้าวหน้าของวงการแพทย์ ด ้วยคุณสมบัติดังนี้  1.สามารถแบ่งตัวของตัวเองได ้ตลอด 

 2.สามารถเปลยี่ นตวัเองได ้เชน่ เปลยี่ นแปลงตัวเองเป็นเม็ดเลอืดแดง เม็ดเลอื ดขาว หรอืเป็นเซลลอ์ นื่ ๆได ้  3.ยังเป็นตัวของตัวเอง คือมีค ้างของตัวเองเสมอ ยังคงมีความเป็น สเต็มเซลล์อยู่นั่นเอง   

 ด ้วยคุณสมบัติสามประการที่กล่าวมา เมื่อ สเต็มเซลล์เขา้สรู่ ่างกาย ก็จะวงิ่ เขา้สว่ นทรี่ ่างกายตอ้ งการ ภาษา ทางการแพทย์เรียกว่า Homing เพราะเมื่อร่างกายมีบาดแผลจะมีการหลั่งสาร บางอยา่ งออกมา ซงึ่ สารตวันเี้ป็น ตวัดงึดดู ใหว้งิ่ เขา้ไปสรา้งหรอื ซอ่ มแซม 

สเต็มเซลล์น ามาจากไหนได้บ้าง 

 สเต็มเซลล์ของมนุษยส์ ามารถเก็บไดห้ ลายระยะ เรมิ่ ตงั้แตย่ ังเป็นตวัออ่ นในระยะบลาสโตซสิ ท์(ไข่ผ่านการ ผสมกับสเปิร์มมาแล ้วประมาณ4-5วัน) เรียกว่า Embryonic stem cell แตเ่ นอื่ งจากยังมมี มุ มองในแงศ่ ลี ธรรมกนั อยู่ มาก เพราะหลายคนที่มีความเห็นว่าการน า Embryonic stem cell มาใชน้ ัน้ เป็นการฆา่ ตวัออ่ น ซงึ่ อนั นี้ก็แลว้แต่ ทัศนะของแต่ละคน ดังนั้นจึงขอพูดถึง Stem Cell ทนี่ ามาใชป้ ระโยชนต์ อ่ มนุษยใ์ นปัจจุบนั และไมข่ ัดกับหลกั ศลี ธรรม โดยเราจะพูดถงึ Fetal และ Adult Stem Cell ซงึ่ สามารถน ามาใชป้ ระโยชน์ได ้และไมข่ ดั แยง้ในเชงิ ศลี ธรรม แหลง่ ทพี่ บ Adult Stem Cell ได ้แก่เลือด ไขกระดูก เลือดจากสายรก (สายสะดือ) ตัวสายสะดือ ไขมัน  ฟันน ้านม เรียกได ้ว่า สามารถพบได ้เกือบทุกอวัยวะของร่างกาย แต่แหลง่ ทพี่ บแตล่ ะทนี่ ัน้ มขี อ้ดขี อ้เสยีและการ น ามาใชแ้ตกตา่ งกนั ไป ดงันัน้ จงึขอยกเพยี งบางทมี่ าท าความเขา้ใจกนั 

Peripheral blood adult stem cell – สเต็มเซลล์จากเลือด  

 เลือดทั่วๆไปในร่างกายมีStem Cell แต่มีปริมาณน้อยมาก หากเราต ้องการเร่งให ้ไขกระดูกปลดปล่อย Stem  Cellออกมาสรู่ ะบบเลอื ดในปรมิ าณมากขนึ้ หมอจะฉีดยากระตนุ้ การสรา้งเม็ดเลอืดขาว หรอื ทเี่ รยี กวา่ G CSF ( Granulocyte Colony Stimulating Factor ) เข ้าไป และท าการเก็บ Stem Cell ด ้วย เครื่อง Apheresis ข ้อดีของวิธีนี้คือ เราสามารถเก็บStem Cell ให ้ได ้ตามจ านวนที่เราต ้องการน าไปปลูกถ่ายใน ผปู้่ วย แตข่ อ้เสยีคอื อาจมผี ลขา้งเคยี งจากการใชย้ า G-CSF และStem Cell ที่ได ้จะมีT-Cell ซงึ่ เป็นเสมอื นหน่วย ความทรงจ าวา่ ร่างกายเคยเป็นโรคอะไรมาแลว้บา้ง ซงึ่ T-Cell นี้อาจท าให ้ร่างกายไม่ยอมรับการปลูกถ่าย และยิ่ง อายมุ ากขนึ้ ศกั ยภาพของ Stem Cell ในร่างกายก็ลดลงเชน่ กัน นอกจากนี้การเขา้เครอื่ งApheresis ต ้องให ้ผู้ป่ วย นอนแทงสาย Apheresis และอยู่นิ่งๆ โดยเครอื่ งจะใชเ้วลา ประมาณ 2-3 ชวั่ โมง Stem cell ที่ได ้ถือเป็น stem  cell แก่ คุณสมบัติไม่เท่า stem cell อ่อน คา่ ใชจ้า่ ยปานกลาง ไดจ้ านวนเซลลปานกลาง ์ -มาก แล ้วแต่การ ตอบสนองต่อยากระดุ้น G-CSF แตต่ อ้ งทนเจ็บอยกู่ ับเครอื่ งนานหลายชวั่ โมง 

Bone marrow adult stem cell – สเต็มเซลล์จากไขกระดูก  

 หรอื ทเี่ รารูจ้ ักกนั ในชอื่ การปลกู ถา่ ยไขกระดกู ในกระดกู มีStem Cell มากเพยี งพอทจี่ ะน ามาใช ้แตว่ ธิกี าร น ามาใชย้งุ่ ยากและคอ่ นขา้งเจ็บ คอื ผใู้หจ้ ะตอ้ งวางยาสลบและท าในหอ้ งศัลยกรรมของโรงพยาบาล โดยแพทย์ จะเจาะเขา้ไปบรเิวณกระดกู เชงิกรานใหถ้ งึไขกระดกู แลว้ดดู Stem Cell ที่อยู่ในโพรงไขกระดูกให ้เพียงพอกับ จ านวนทตี่ อ้ งใช ้และมักเจาะแคร่ ูเดยี วไมเ่ พยี งพอ ต ้องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล 1 วัน และกลับไปพักฟื้นอีก อย่างน้อย 5 วัน ถือเป็น stem cell แก่ ปรมิ าณทไี่ ดค้ อ่ นขา้งนอ้ ย แตค่ า่ ใชจ้า่ ยนอ้ ยทสี่ ดุ

Cord blood adult stem cell – สเต็มเซลล์จากเลือดในสายรก  

 การเก็บเลอื ดจากสายรก จะท าไดแ้คช่ ว่ งทเี่ ด็กแรกคลอดเทา่ นัน้ ขอ้ดีคอื มีปริมาณ T-Cell น้อยมาก เพราะ เด็กนัน้ ยังไมเ่ คยสมั ผัสโรคใดๆ มวีธิกี ารจัดเก็บงา่ ย ปลอดภัย ไมม่ คี วามเจ็บปวดตอ่ ทงั้แมแ่ ละเด็ก นักวทิ ยาศาสตร์ พบว่ามี Stem Cell อยหู่ ลากหลายชนดิ ในเลอืดจากสายรกแตโ่ ดยมากมักน าไปใชก้ ับ โรคทางเลอืด เชน่ มะเร็งเม็ด เลือด เนื่องจากมีคุณสมบตั เิดน่ ทางดา้นการเปลยี่ นเป็น เซลลต์ น้ ก าเนดิเม็ดเลอื ดในไขกระดกู มกี ารน าไปใชร้ักษา 

จริงได ้ในปัจจุบัน แตเ่ ลอืดจากสายรกก็มขี อ้เสยี คอื ปรมิ าณทเี่ ก็บไดม้ จี านวนนอ้ ย จงึสามารถน ามาใชไ้ดก้ ับเด็ก หรือ ผู้ใหญ่ที่มีน ้าหนักน้อย เพราะจ านวน Stem Cell ทนี่ ามาใช ้ตอ้ งเหมาะสมกับน ้าหนักตัวของผู้ป่ วย และในทาง ปฏิบัติ stem cell ชนิดนี้มักเก็บในธนาคาร Stem cell เพอื่ ใชป้ ระโยชนก์ ับตวัเด็กเจา้ของ stem cell เองในอนาคต  

Fetal stem cell- สเต็มเซลล์จากสว่ นตา่ งๆ ของรก,สายรก และถุงน ้าคร ่า  

 เป็นการน า stem cell ที่พบมากในรก เยื่อหุ้มรก สายสะดือ น ้าคร ่า มาเพิ่มจ านวน ในห ้องเพาะเซลล์ถือเป็น  stem cell ที่มีคุณสมบัติ ของ pluirpotent (การเปลี่ยนสภาพ cell ไปเป็นเซลล์ชนิดต่างๆ ) สูงกว่า stem cell จาก เลือดสายรก มีเม็ดเลือดแดงปนเปื้อนน้อย มีความบริสุทธิ์สูงกว่า มีคุณสมบัติใกล ้เคียง Stem cell จากตัวอ่อนมาก 

ที่สุด สามารถเพาะได ้เซลล์เป็นจ านวนมากๆ ได ้และไม่ติดปัญหาจริยธรรม แตม่ ขี อ้เสยีคอื เป็นเทคโนโลยีใหม่  ต ้องเพาะ cell ในหอ้ งวทิ ยาศาสตรท์ ตี่ อ้ งใชเ้ทคโนโลยสี งู จงึมคี า่ ใชจ้า่ ยสงู และต ้องเตรียมการล่วงหน้าหลายวัน 

สเต็มเซลล์รักษาโรคได ้อย่างไร 

 หลกั การท างานของ สเต็มเซลล์ก็คอื ในร่างกายมนุษยจ์ ะมเีซลลท์ งั้สนิ้ 100 ล ้านล ้านเซลล์ แบ่งเป็นเซลล์ ชนิดต่างๆ 220 ชนดิ โดยจะมที งั้ทตี่ ายไปและสรา้งขนึ้ ใหมต่ ามหลกั อนจิจังอยเู่ สมอๆ ซงึ่ ปกตริ่างกายคนเราก็มี “สเต็มเซลล์” หรือ “เซลล์ต ้นก าเนิด” อยู่แล ้ว แต่เมื่อเกิดพยาธิสภาพขึ้นก็จะท าให ้สเต็มเซลล์ไม่สามารถท างานได ้ 

เมื่อในร่างกายมนุษย์มี สเต็มเซลล์ หรือเซลล์ต ้นก าเนิดที่พร้อมท าหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งแต่ยังมีน้อย มาก จงึจ าเป็นตอ้ งเพมิ่ จ านวนสเต็มเซลล์หรอืเซลลต์ น้ ก าเนดิเหลา่ นัน้ เพอื่ น ามาใชป้ ระโยชนท์ างการแพทย์ โดย เอาเซลลอ์ อ่ นทถี่ ูกคดั เลอื กพรอ้ มทงั้เพมิ่ จ านวนแลว้ฉดี กลบั เขา้ไปยัง อวยั วะสว่ นทตี่ อ้ งการรักษา เชน่ เซลล์ ไขกระดกู ทสี่ รา้งเม็ดเลอื ดแดง เกดิเป็นมะเร็งขนึ้ มา เราก็มกี ารใช ้chemotherapy เพื่อฆ่าเซลไขกระดูกที่เป็นมะเร็ง  หลังจากนั้นมีการเอาเซลล์ไขกระดูกดๆี ทไี่ มเ่ ป็นมะเร็ง ใสเ่ ขา้ไปแทนไขกระดกู เดมิ ถา้เซลลเ์ขา้กนั ไดก้ ับร่างกาย การรักษาก็จะไดผ้ ล ไมม่ กี ารปฏเิสธเซลลใ์หมท่ ใี่ สเ่ ขา้ไป ก็ชว่ ยใหผ้ ปู้่ วยมชี วีติ อยไู่ ด ้ 

สเต็มเซลล์ หรือเซลล์ต ้นก าเนิด เป็นเซลล์ที่มีความสามารถแบ่งตัวเองขึ้นมาใหม่ครั้งแล ้วครั้งเล่า การที่สเต็มเซลล์ แบ่งตัวสร้างเซลล์ใหม่ที่เหมือนเดิมทุกประการ ถอืเป็นลกั ษณะพเิศษซงึ่ แตกตา่ งจากเซลลก์ ลา้มเนื้อ เซลลเ์ม็ด เลือด เซลล์ประสาท เซลล์ที่ท าหน้าที่จ าเพาะเหล่านี้ไม่สามารถแบ่งตัวขึ้นมาใหม่ได ้ ในขณะที่สเต็มเซลล์แบ่งตัว ขึ้นมาใหม่ได ้ตลอดเวลา กระบวนการนี้เรียกว่าproliferation และเซลล์ที่แบ่งตัวเองขึ้นมาใหม่ก็ยังคงเป็นเซลล์ที่ ไม่ได ้ท าหน้าที่เฉพาะเจาะจงเหมือนกับเซลล์แม่ และสามารถเปลี่ยนเซลล์ต ้นก าเนิดชนิดหนึ่งไปเป็นเซลล์ชนิดอื่น ได ้ เรียกวิธีการนี้ว่าพลาสตกิ ซติ ี้(plasticity) 

 การบ าบดั ดว้ยเซลลข์ ยายไปสกู่ ารรักษาโรคอนื่ ๆ ดว้ยคณุ สมบตั ทิ เี่ ซลลอ์ อ่ นสามารถพัฒนาเป็นเซลลซ์ งึ่ ท าหน้าที่เป็นหลอดเลือด ดงันัน้ เซลลอ์ อ่ นจงึสามารถน าไปพัฒนาเพอื่ ใชป้ ระโยชนใ์ นการรักษาโรคอนื่ ๆ ทมี่ สี าเหตุ มาจากการอดุ ตนั ของหลอดเลอื ดเกอืบทกุ โรค ตวัอย่างเชน่ คนที่เป็ นโรคเบาหวาน หลอดเลือดที่ขาอุดตัน ตีบ เล็กลง เมื่อผู้ป่ วยเหล่านี้อาจจะต ้องตัดขาเพราะเลือดไม่ไปเลี้ยง นั่นอาจท าให ้ผู้ป่ วยถึงตายได ้ แต่เมื่อฉีดเซลล์ อ่อนเข ้าไปโตเป็นหลอดเลือดก็ไม่จ าเป็นต ้องตัดขา หรือสามารถเปลี่ยนเซลล์ต ้นก าเนิดในตับให ้สร้างอินซูลินได ้  ท าให ้สามารถคุมระดับน ้าตาลในเลือดได ้ดีขึ้น ในบางราย สามารถหยุดยาอินซูลิน กลับไปเป็นยากิน หรือบางรายก็ สามารถหยุดยาได ้ ในห ้องปฏิบัติการนักวิทยาศาสตร์สามารถเปลี่ยนเซลล์ต ้นก าเนิดเม็ดเลือดให ้เป็นเซลล์ ประสาทได ้ รวมทั้งท าให ้เซลล์ต ้นก าเนิดเม็ดเลือดเปลี่ยนไปเป็นเซลล์กล ้ามเนื้อหัวใจได ้ 

สเตมเซลล์สามารถใชร้กัษาโรคอะไรไดบ้ า้ง 

มีประมาณ 70 กวา่ โรคทปี่ ัจจุบัน ผลการวจิ ัยบง่ บอกวา่ ท าใหอ้ าการป่วยดขี นึ้ โรคทพี่ บไดบ้ อ่ ย และเรมิ่ มกี ารใชจ้รงิ ทางการแพทย์ ได ้แก่ 

 โรคชรา หรือโรคความเสอื่ มทเี่ กดิ จากวยั เชน่ วยัทอง ทั้งเพศชายและหญิง ผิวพรรณเหี่ยวย่น มี รวิ้รอย และอาการเสอื่ มในระบบรา่ งกายทุกจดุ ใน rejuvenation medicine มกี ารใช ้สเตมเซลล์ในการรักษา ความอ่อนเยาว์ของผิวพรรณ ใบหน้า ร่างกาย มานาน โดยเรมิ่ จากสารทสี่ กดั จากรกแกะหรอื สตั วอ์ นื่ ๆ สเตม

เซลล์จากแกะ หมูทั้งเซลล์ แห ้งและเซลล์สด จนปัจจุบัน ก็มกี ารน า สเตมเซลลจ์ ากมนุษยม์ าใช ้เพอื่ เหตผุ ล ดงักลา่ ว ท าให้ผวินุ่มขนึ้ ลดรวิ้ รอย ผมหนาแน่นขนึ้ ดกด า ร่างกายรูส้ กึสดชนื่ และแข็งแรงขนึ้ ทสี่ าคญั ลดอาการ เสยี่ งตอ่ โรคตา่ งๆไดด้ มี าก พรอ้ ม ชะลอวยั อยา่ งชดั เจน 

 โรคไขข้ออักเสบ รูมาตอยด์, โรคขอ้ เสอื่ มตา่ งๆ เชน่ ปัจจุบนั ใชสเตมเซลล์ ้ ในการฟื้นฟขู อ้เขา่ เสอื่ ม สเตมเซลล์สามารถเร่งการซอ่ มแซมการสกึกร่อนของกระดกู ไดจริง ้ ซงึ่ การรักษาดว้ย สเตมเซลล์ผปู้่ วยมกี าร ตอบสนองดกี วา่ การใชย้ าปฏชิ วีนะ ทมี่ ผี ลขา้งเคยี งตอ่ ตับ และไตสงู รวมถงึการผ่าตดั ใสข่ อ้เขา่ เทยีมใน โรงพยาบาลที่รักษากันอยู่ในปัจจุบัน เป็นต ้น 

 เบาหวาน ( ประเภทที่2 )โรคทเี่ กดิ ขนึ้ จากปัจจัยภายนอกร่วมกบั ความเสยี่ งจากพันธุกรรม กลายเป็นหนงึ่ ใน โรคทพี่ บบอ่ ยของมนุษย์เบาหวานท าใหเ้กดิภาวะแทรกซอ้นมากมาย เชน่ แผลเบาหวาน เบาหวานทไี่ ต สเตมเซลล์ สามารถน ามาใชใ้นการรักษาแผลเบาหวานให ้หายได ้ และยังสามารถเปลยี่ นรูปเป็นเซลลซ์ งึ่ ผลติ อนิซลู นิ ไดอ้ กี ด ้วย ท าให ้ลดการใชย้ าได ้ รวมถึงอาการตา่ งๆจากโรคดขี นึ้ เชน่ อาการชาปลายมอื ปลายเทา้ ปัสสาวะบอ่ ย เหนื่อยง่าย 

 โรคเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือดโรคกล ้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด กล ้ามเนื้อหัวใจตาย เสน้เลอื ดหัวใจอดุ ตนั นัน้ การรักษาทมี่ อี ยใู่ นปัจจุบนั ไมส่ ามารถทดแทนหรอื ซอ่ มแซมกลา้มเนอื้ หัวใจหรอืเสน้เลอื ดทอี่ ดุ ตนั ได ้การฉีดส เตมเซลลเ์ขา้สเู่ สน้เลอื ดหัวใจของผูป้่วยโรคหัวใจวายหรอืหัวใจลม้เหลว สเตมเซลลจ์ ะสรา้งเซลลก์ ลา้มเนอื้ หวัใจและเสน้ เลอืดใหม่ สามารถท าให ้หัวใจท างานดีขึ้นได ้ โรคหลอดเลอื ดอนื่ ๆ เชน่ โรคเสอื่ มสมรรถภาพทาง เพศ  

 โรคทางระบบประสาท เชน่ พารค์ นิ สนั อลัไซเมอร์ ไขสนัหลงับาดเจ็บ ไขสนัหลงัอกั เสบ โรค หลอดเลือดสมองตีบหรือแตก อัมพฤกษ์ อัมพาต จอประสาทตาเสอื่ ม ซงึ่ พบมากขนึ้ เรอื่ ยๆตามอายเุ ฉลยี่ ของ ประชากร การรักษาทมี่ อี ยใู่ นปัจจบุ นั อาจลดอาการไดบ้ า้งแตไ่ มส่ ามารถแกไ้ขพยาธสิ ภาพของสมองซงึ่ เซลลส์ มอง ได ้ตายไปแล ้วได ้ แต่พบว่าสเตมเซลล์สามารถสร้างตัวเองเป็ นเซลล์ประสาทได้ทุกชนิดและเซลล์ประสาทที่ สรา้งใหมจ่ ะถูกโยกยา้ยไปยังสมองเพอื่ ซอ่ มแซมและป้องกนั การสญู เสยีของเซลล์ประสาทได ้อีกด ้วย 

 โรคระบบประสาทในเด็ก เชน่ ออทิสทิค Rette syndrome cerebral palsy มรีายงานวา่ การใชส้ เตมเซลล์ท าให ้ผู้ป่ วยเหล่านี้อาการดีขึ้น 

 โรคไตวาย มผี ปู้่ วยหลายรายทใี่ ช ้สเตมเซลล์รักษาโรคอนื่ ๆ แลว้ท าใหก้ ารท างานของไตดขี นึ้ คา่ creatinine ลดลงอยู่ในเกณฑ์ปกติ 

 โรคไขข้ออักเสบรูมาตอยด์, โรคขอ้ เสอื่ มตา่ งๆ สเตมเซลลส์ ามารถเร่งการซอ่ มแซมการสกึกร่อนของ กระดกู ได ้ซงึ่ การรักษาดว้ย สเตมเซลล์ผปู้่ วยมกี ารตอบสนองดกี วา่ การใชย้า 

 โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว เป็นโรคมะเร็ง ซงึ่ ใช ้สเตมเซลลรักษาให ้หายขาดได ้มากกว่า ์ 20 ปี  

 ภาวะภูมิคุ้มกันโรคต่อต้านตนเอง เชน่ SLE หรอื โรคพุ่มพวง มรีายงานวา่ การใชส้เตมเซลลท์ าใหผ้ ูป้่วย อาการดขี นึ้ ลดการใชย้าได ้, โรคหอบหืด, โรคภูมิแพ้เป็นต ้น 

 โรคโลหิตที่เกิดจากความผิดปกติทางพันธุกรรม เชน่ โรคทาลาสซเีมยี มกี ารรักษาใหห้ ายขาดได ้ มากกว่า 20 ปี 

 โรคภูมคิ มุ้ กนับกพรอ่ ง หรอื เอดส์ 

 โรคอื่นๆ ทมี่ งีานวจิัยวา่ สามารถชว่ ยบรรเทาอาการได ้เชน่  

Multiple sclerosis Critical limb ischemia COPD โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง  ALS (Amyotrophic lateral sclerosis) Liver disease Hodgkin and non-Hodgkin lymphoma Macular degeneration Aplastic anemia เป็นต ้น 

ประโยชน์ที่ได้รับ 

แกไ้ขปัญหาผวิพรรณอย่างครอบคลมุ ทกุ ดา้น ผวิ ผม เล็บจะเงางาม นุ่มน่าสมั ผัส 

ผู้ที่มปี ัญหาเรอื่ งระบบหลอดเลอื ดและการไหลเวยีนโลหติ เชน่ ความดนั โลหติ สงู ไขมันในเลอืดสงู โรคหัวใจ เบาหวาน เป็นต ้น 

เป็นการรักษาฟื้นฟรู ่างกายทงั้ ระบบแบบองคร์ วม เนอื่ งจากการเจ็บป่วยหรอื โรคความเสอื่ มตา่ งๆไม่ไดเ้กดิ จากอวัยวะใดอวัยวะหนึ่ง จึงเป็นการรักษาทีต ้นเหตุและมีประสทิ ธภิ าพสงู สดุ 

บคุ คลทวั่ ไปทตี่ อ้ งการป้องกนั โรคภัยไขเ้จ็บและตอ้ งการขจัดสารพษิ ซงึ่ อาจเป็นสาเหตขุ องการเกดิ โรค ต่างๆ 

ผทู้ ตี่ อ้ งการฟื้นฟซู อ่ มแซมสขุ ภาพร่างกายทงั้ภายในและภายนอก หลงัฉดี เซลลผ์ ลทไี่ ดค้ อื ใบหนา้ ผิวพรรณจะดูอ่อนกว่าวัย มีเลือดฝาดแบบผู้มีสุขภาพดี ร่างกายกระฉับกระเฉงและยืดหยุ่นมากขึ้น 

เพราะเหตุใดจึงยังไม่มี การใช้สเตมเซลล์ในการรักษาอย่างแพร่หลายในหลายประเทศรวมทั้ง ประเทศไทยด้วย 

  1. เนื่องจากการใชเ้ทคโนโลยยี า หรอื สารใดๆ ก็ตามกับมนุษย์ จ าเป็นต ้องติดตามผลการรักษาต่อเนื่องอย่าง ยาวนาน เทคโนโลยีสเตมเซลล์ในการรักษาโรคนี้ เพิ่งค ้นพบขึ้นมาใหม่ ยังมีข ้อถกเถียงจากนักวิทยาศาสตร์อีก หลายดา้น เชน่ จะใชส้เตมเซลล์จากวิธีใดดีที่สุด ซงึ่ คงตองรออย่างน้อยอี ้ กระยะหนึ่ง ถึงจะขึ้นทะเบียนเป็น การรักษามาตราฐาน
  2. ในชว่ งแรกตดิปัญหาเรอื่ งจรยิ ธรรมมากมาย บางประเทศถือว่าเป็นการฆา่ ตัวออ่ น ซงึ่ ถอื วา่ เป็นมนุษยจ์ งึ เป็นการผิดกฎหมาย เชน่ ในประเทศสหรัฐอเมรกิ าซงึ่ เป็นผนู้ าการรักษาทางการแพทยต์ ะวนั ตก ในยคุ ของจอรจ์ ดับเบิลยู บุช การวิจัยสเตมเชลล์ถูกห ้ามเกือบทั้งหมด เป็นเวลาหลายปี เพิ่งจะถูกยกเลิกในสมัยของประธานาธิบดี บารัค โอบาม่า ) ดังนัน้ การรักษา บางอย่าง จงึยังไมถ่ งึขนั้ น าไปใชใ้นทางคลนิ กิ ได ้ต ้องรอผลการรักษาในการวิจัย ทมี่ ากพอ ในขณะทบี่ างประเทศ เชน่ จนี เยอรมัน เม็กซโิก มกี ารตงั้ศนู ยก์ ลางการวจิ ัยสเตมเซลลเ์พอื่ ใชใ้นการ รักษา จึงมีการรักษาด ้วยสเตมเซลล์ในประเทศดังกล่าว สว่ นประเทศไทยนันต ้องรอทางอเมริกาผ่าน ้ FDA ก่อน อย ของประเทศไทยจึงจะมีแนวโน้มที่จะให ้ผ่านกระบวนการรักษาวิธีนี้ 

 3 เทคโนโลยีสเตมเซลล์ มีราคาแพงท าให ้ไมส่ ามารถเบกิการรักษาไดไ้ม่วา่ จะเป็นระบบประกนั ชวีติ หรอื ระบบสขุ ภาพใดใด จงึเป็นขอ้ จ ากดั ในการใช ้ท าใหย้ งิ่ มจี านวนผปู้่ วยนอ้ ย ก็ยงิ่ ท าใหก้ ารวจิัยทางคลนิ กิ ลา่ ชา้ 

 4 เทคโนโลยีสเตมเซลล์ นี้ให ้ผลการรักษาดีมาก เน้นการบ าบัด ป้องกันก่อนเกิดโรคที่ร้ายแรงต่อร่างกายใน อนาคต เมื่อเทียบกับการรักษาแบบเก่า ทเี่ นน้ การแกไ้ข รักษาแบบปลายเหตซุ งึ่ ตอ้ งใชย้ าปฏชิ วีนะมากมาย ท าให ้ เกิดการเสยีผลประโยชน์มหาศาล จากการที่ต ้องใชย้าน้อยลง จึงเป็นเหตุหนึ่งที่ท าให ้เกิดการชะลอการน า เทคโนโลยที างดา้นนเี้ขา้มาใชอ้ยา่ งแพร่หลาย 

 ………………………………………………………………………………

บทความก่อนหน้านี้5 เคล็ดลับ นอนอย่างไรไม่ให้เเก่เร็ว
บทความถัดไปผิวไหม้แดด ปัญหาที่ไม่ควรละเลย สาเหตุมาจากอะไร